VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 20
  • 1079
  • 13,587,606
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành XUẤT NHẬP KHẨU

  07/09/2020
Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành XUẤT NHẬP KHẨU
====================
1 Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu 船边交货(免费船上交货) chuán biān jiāo huò (miǎnfèi chuánshàng jiāo huò)
2 Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm 成本加运费 chéngběn jiā yùnfèi
3 Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí 到岸价(成本, 保险费和运费) dào àn jià (chéngběn, bǎoxiǎn fèi hé yùnfèi)
4 Bảo hiểm xuất khẩu 出口保险 chūkǒu bǎoxiǎn
5 Bến cảng 埠头 bùtóu
6 Bù giá vàng 黄金升水 huángjīn shēngshuǐ
7 Buôn lậu và gian lận thương mại 商业欺诈, 走私 shāngyè qīzhà, zǒusī
8 Các lô hàng có độ rủi ro cao 高风险货物 gāo fēngxiǎn huòwù
9 Cảng công-ten-nơ 货柜港口 huòguì gǎngkǒu
10 Chấp nhận nhưng loại trừ…đây là thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu 接受除 jiēshòu chú
11 Chịu phạt 被罚 bèi fá
12 Chịu phạt 招致的惩罚 zhāozhì de chéngfá
13 Chịu phí tổn, chịu chi phí 支付费用 zhīfù fèiyòng
14 Chịu rủi ro 承担风险 chéngdān fēngxiǎn
15 Chịu tổn thất 蒙受损失 méngshòu sǔnshī
16 Chịu trách nhiệm 承担责任 chéngdān zérèn
17 Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) 遭受 zāoshòu
18 Cho hàng vào công-ten-nơ 用集装箱装运(货物);使(某处)集装箱化 yòng jízhuāngxiāng zhuāngyùn (huòwù); shǐ (mǒu chù) jízhuāngxiāng huà
19 Cước chuyên chở hàng hóa 实载货吨位 shí zài huò dùnwèi
20 Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước (衡量船舶大小的排水)吨位;(军舰的)排水量吨位;(货物的)每吨 (héngliáng chuánbó dàxiǎo de páishuǐ) dùnwèi;(jūnjiàn de) páishuǐliàng dùnwèi;(huòwù de) měi dūn
21 Cuống trái khoán 未发行的债券 wèi fāxíng de zhàiquàn
22 Đại lý tàu biển 运货代理商 yùn huò dàilǐ shāng
23 Giấy báo nợ 借记报单, 借项通知单 jiè jì bàodān, jiè xiàng tōngzhī dān
24 Giấy chứng nhận thiếu nợ 债务凭证, 债务证明书; 借据 zhàiwù píngzhèng, zhàiwù zhèngmíng shū; jièjù
25 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū
26 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 货物原产地证明书 huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū
27 Giấy nợ không có thể chấp 无担保的信用债券 wú dānbǎo de xìnyòng zhàiquàn
28 Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay) 货物(船或飞机装载的) huòwù (chuán huò fēijī zhuāngzǎi de)
29 Hàng hóa được vận chuyển 货运, 货物 huòyùn, huòwù
30 Hàng hóa mua và bán 商品; 货物 shāngpǐn; huòwù
31 Hành vi nhà cầm quyền 国家行为或行动 guójiā xíngwéi huò xíngdòng
32 Hóa đơn tạm thời 估价单, 估价发票 gūjià dān, gūjià fāpiào
33 Khai báo hàng (để đóng thuế) 申报 shēnbào
34 Khoản cho vay cầm tàu 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn
35 Khoản cho vay cầm tàu 押船贷款 yāchuán dàikuǎn
36 Khoản cho vay chi trội 贷款 dàikuǎn
37 Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn
38 Khoản cho vay không có đảm bảo 信用贷款, 信用借款 xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn
39 Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn 长期贷款 chángqí dàikuǎn
40 Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn 活期借款, 可随时索还的借款 huóqí jièkuǎn, kě suíshí suǒ huán de jièkuǎn
41 Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn 短期借款 duǎnqí jièkuǎn
42 Không thể hủy ngang 不能取消的; 不可改变的 bùnéng qǔxiāo de; bùkě gǎibiàn de
43 Khu vực sát bến cảng 停泊处 tíngbó chù
44 Mắc nợ 借债 jièzhài
45 Mắc nợ, còn thiếu lại 负债的 fùzhài de
46 Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu 离岸价(免费上) lí àn jià (miǎnfèi shàng)
47 Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ 装载货物工人 zhuāngzǎi huòwù gōngrén
48 Người giữ trái khoán 信用债券持有人 xìnyòng zhàiquàn chí yǒu rén
49 Phí bảo hiểm 保险费 bǎoxiǎn fèi
50 Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ 保险 bǎoxiǎn
51 Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận 保险公司同意 bǎoxiǎn gōngsī tóngyì
52 Phí bảo hiểm phụ 额外保险费 éwài bǎoxiǎn fèi
53 Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi
54 Phí bốc dỡ 码头工人搬运费 mǎtóu gōngrén bānyùn fèi
55 Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra) 装箱单 zhuāng xiāng dān
56 Phụ phí (Là khoản tiền phải trả thêm vào số tiền gốc theo một quy định nào đó) 附加费用, 额外费用 fùjiā fèiyòng, éwài fèiyòng
57 Phụ phí bảo hiểm 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi
58 Sự cho vay cầm cố 抵押贷款 dǐyā dàikuǎn
59 Sự cho vay cầm hàng, lưu kho 仓库的保险 cāngkù de bǎoxiǎn
60 Sự cho vay có lãi 有息贷款, 息债 yǒu xī dàikuǎn, xí zhài
61 Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp 无担保保险 wú dānbǎo bǎoxiǎn
62 Sự cho vay tiền 贷款资金 dàikuǎn zījīn
63 Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái 借款 jièkuǎn
64 Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ 借方帐目 jièfāng zhàng mù
65 Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ 亏欠, 债务 kuīqiàn, zhàiwù
66 Sự phát hành trái khoán 债券发行 zhàiquàn fāxíng
67 Sự trả tiền lương 实物支付 shíwù zhīfù
68 Thiên tai. Thiên tai là sức mạnh khó phòng chống được nên tập quán quốc tế xét trường hợp xảy ra thiên tai gây tổn thất tài sản, sinh mệnh hoặc cản trở, thủ tiêu nghĩa vụ của một bên đương sự được qui định bởi một hợp đồng hay cam kết nào đó, thì đương sự ấy được miễn giảm trách nhiệm do trườnt hợp bất khả kháng (force majeure) 天灾或自然灾害 tiānzāi huò zìrán zāihài
69 Thuế nhập khẩu, hải quan 关税;海关 guānshuì; hǎiguān
70 Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) 容器, 箱, 匣, 集装箱, 货柜 róngqì, xiāng, xiá, jízhuāngxiāng, huòguì
71 Tiền công theo từng đơn vị sản phẩm 计件工资 jìjiàn gōngzī
72 Tiền cược bán, tiền cược nghịch 保费 bǎofèi
73 Tiền cược mua hoặc bán 双期权溢价 shuāng qíquán yìjià
74 Tiền cược mua, tiền cược thuận 为赎回溢价 wèi shú huí yìjià
75 Tiền lương cố định 固定工资 gùdìng gōngzī
76 Tiền lương công nhật 日工资 rì gōngzī
77 Tiền lương danh nghĩa 现金工资 xiànjīn gōngzī
78 Tiền lương giờ 计时工资 jìshí gōngzī
79 Tiền lương hàng tháng 月工资 yuè gōngzī
80 Tiền lương khoán 合同工资 hétóng gōngzī
81 Tiền lương theo nghiệp vụ 岗位工资 gǎngwèi gōngzī
82 Tiền lương thực tế 实际工资 shíjì gōngzī
83 Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát) 实际收入 shíjì shōurù
84 Tiền lương tối đa 最大工资 zuìdà gōngzī
85 Tiền lương tối thiểu 最低工资 zuìdī gōngzī
86 Tiền lương, tiền công 工资 gōngzī
87 Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách 额外费用; 保险费; 附加费 éwài fèiyòng; bǎoxiǎn fèi; fùjiā fèi
88 Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 随时可收回的贷款 suíshí kě shōuhuí de dàikuǎn
89 Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn 通知放款,(银行间的)短期贷款 tōngzhī fàngkuǎn,(yínháng jiān de) duǎnqí dàikuǎn
90 Tín dụng thư không hủy ngang 不可撤销信用证 bùkě chèxiāo xìnyòng zhèng
--------------------------------------------------------------------------

Mời các bạn có nhu cầu học tiếng trung cơ bản từ đầu, học trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung uy tín và lâu năm nhất tại Hà NộiTRUNG TÂM TIẾNG TRUNG HOÀNG LIÊN

❤HOTLINE: Thầy Ths Phạm Hoàng Thọ  0977.941.896

✿Địa chỉ: Số 6-C1, tập thể giáo viên, ĐHNN, ĐHQG, Cầu Giấy, Hà Nội (Đi vào ngõ 261 đường Trần Quốc Hoàn, hướng gần đường Phạm Văn Đồng

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK