VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 10
  • 1955
  • 13,583,877
Lịch Khai Giảng tháng này

Cơ cấu nhân lực trong nhà máy

  27/08/2014

工厂机构和管理Gōngchǎng jīgòu hé guǎnlǐ

Cơ cấu và quản lý nhà máy

厂医                     Chǎngyī                         bác sĩ nhà máy

门卫                     Ménwèi                          bảo vệ

工厂食堂              Gōngchǎng shítáng        bếp ăn nhà máy

班组长                 Bānzǔzhǎng                             ca trưởng

技师                     Jìshī                                       cán bộ kỹ thuật

工厂小卖部         Gōngchǎng xiǎomàibù   căng tin nhà máy

劳动模范              Láodòng mófàn              chiến sĩ thi đua, tấm gườn lao động

技术顾问              Jìshù gùwèn                             cố vấn kỹ thuật

工段                     Gōngduàn                      công đoạn

工人                     Gōngrén                         công nhân

计件工                 Jìjiàngōng                      công nhân ăn lương sản phẩm

合同工                 Hétonggōng                             công nhân hợp đồng

技工                     Jìgōng                            công nhân kỹ thuật

老工人                 Lǎo gōngrén                            công nhân lâu năm

童工                     Tónggōng                       công nhân nhỏ tuổi

维修工                 Wéixiūgōng                    công nhân sửa chữa

临时工                 Línshígōng                     công nhân thời vụ

先进工人              Xiānjìn gōngrén             công nhân tiên tiến

青工                     Qīnggōng                       công nhân trẻ

运输队                 Yùnshūduì                     đội vận tải

经理                     Jīnglǐ                              giám đốc

厂长                     Chǎngzhǎng                             giám đốc nhà máy

会计、会计师      Kuàijì, kuàijìshī             kế toán

仓库                     Cāngkù                          kho

工程师                 Gōngchéngshī                kỹ sư

学徒                     Xuétú                                      người học việc

科员                     Kēyuán                          nhân viên

推销员                 Tuīxiāoyuán                            nhân viên bán hàng

出勤计时员                   Chūqínjìshíyuán            nhân viên chấm công

检验工                 Jiǎnyàngōng                            nhân viên kiểm phẩm

质量检验员、质检员    Zhìliàng jiǎnyànyuán, zhìjiǎnyuán    nhân viên kiểm tra chất lượng (vật tư, sản phẩm, thiết bị,…)

炊事员                 Chuīshìyuán                            nhân viên nhà bếp

公关员                 Gōngguānyuán              nhân viên quan hệ công chúng

食堂管理员                   Shítáng guǎnlǐyuán        nhân viên quản lý nhà ăn

企业管理人员      Qǐyè guǎnlǐ rényuán       nhân viên quản lý xí nghiệp

采购员                 Cǎigòuyuán                             nhân viên thu mua

绘图员                 Huìtúyuán                      nhân viên vẽ kỹ thuật

女工                     Nǚgōng                          nữ công nhân

车间                     Chējiān                          phân xưởng

保卫科                 Bǎowèikē                       phòng bảo vệ

环保科                 Huánbǎokē                    phòng bảo vệ môi trường

工艺科                 Gōngyìkē                       phòng công nghệ

政工科                 Zhènggōngkē                  phòng công tác chính trị

供销科                 Gōngxiāokē                             phòng cung tiêu

会计室                 Kuàijìshì                        phòng kế toán

人事科                 Rénshìkē                        phòng nhân sự

生产科                 Shēngchǎnkē                  phòng sản xuất

财务科                 Cáiwùkē                         phòng tài vụ

设计科                 Shèjìkē                           phòng thiết kế

组织科                 Zǔzhīkē                          phòng tổ chức

运输科                 Yùnshūkē                      phòng vận tải

车间主任              Chējiān zhǔrèn               quản đốc phân xưởng

仓库保管员                   Cāngkù bǎoguǎnyuán    thủ kho

秘书                     Mìshū                                      thư ký

出纳员                 Chūnàyuán                    thủ quỹ

班组                     Bānzǔ                                      tổ ca

技术革新小组      Jìshù géxīn xiǎozǔ                   tổ cải tiến kỹ thuật

工段长                 Gōngduànzhǎng             tổ trưởng công đoạn

总经理                 Zǒngjīnglǐ                       tổng giám đốc

工厂医务室                   Gōngchǎng yīwùshì       trạm xá nhà máy

科长                     Kēzhǎng                         trưởng phòng

党委办公室                   Dǎngwěi bàngōngshì      văn phòng Đảng ủy

团委办公室                   Tuánwěi bàngōngshì      văn phòng Đoàn thanh niên

厂长办公室                   Chǎngzhǎng bàngōngshì          văn phòng giám đốc

技术研究所                   Jìshù yánjiūsuǒ              viện nghiên cứu kỹ thuật

劳动安全              Láodòng ānquán            an toàn lao động

生产安全              Shēngchǎn ānquán                  an toàn sản xuất

奖状                     Jiǎngzhuàng                             bằng khen

劳动保险              Láodòng bǎoxiǎn           bảo hiểm lao động

安全措施              Ānquán cuòshī               biện pháp an toàn

旷工                     Kuànggōng                    bỏ việc

夜班                     Yèbān                            ca đêm

中班                     Zhōngbān                       ca giữa

日班                     Rìbān                                       ca ngày

早班                     Zǎobān                           ca sớm

工资级别              Gōngzī jíbié                    các bậc lương

定额制度              Dìng'é zhìdù                            chế độ định mức

三班工作制                   Sānbān gōngzuòzhì        chế độ làm việc ba ca

八小时工作制      Bāxiǎoshí gōngzuòzhì    chế độ làm việc ngày 8 tiếng

生产制度              Shēngchǎn zhìdù            chế độ sản xuất

考核制度              Kǎohé zhìdù                            chế độ sát hạch

奖惩制度              Jiǎngchéng zhìdù            chế độ thưởng phạt

工资制度              Gōngzī zhìdù                  chế độ tiền lương

奖金制度              Jiǎngjīn zhìdù                 chế độ tiền thưởng

会客制度              Huìkè zhìdù                             chế độ tiếp khách

冷饮费                 Lěngyǐnfèi                      chi phí nước uống

工资冻结              Gōngzī dòngjié               cố định tiền lương

就业                     Jiùyè                              có việc làm

工资名单              Gōngzī míngdān             danh sách lương

出勤                     Chūqín                           đi làm

病假条                 Bìngjiàtiáo                     đơn xin nghỉ ốm

解雇                     Jiěgù                              đuổi việc, sa thải

记过                     Jìguò                              ghi lỗi

管理效率              Guǎnlǐ xiàolǜ                 hiệu quả quản lý

全薪                     Quánxīn                         (hưởng) lương đầy đủ

半薪                     Bànxīn                           (hưởng) nửa mức lương

开除                     Kāichú                           khai trừ

物质奖励              Wùzhí jiǎnglì                  khen thưởng vật chất

警告处分              Jǐnggào chǔfēn               kỷ luật cảnh cáo

管理技能              Guǎnlǐ jìnéng                 kỹ năng quản lý

加班工资              Jiābān gōngzī                 lương tăng ca

月工资                 Yuègōngzī                      lương tháng

日工资                 Rìgōngzī                         lương theo ngày

计件工资              Jìjiàn gōngzī                            lương theo sản phẩm

周工资                 Zhōugōngzī                    lương theo tuần

年工资                 Niángōngzī                     lương tính theo năm

工资差额              Gōngzī chà'é                  mức chênh lệch lương

工资水平              Gōngzī shuǐpíng             mức lương

婚假                     Hūnjià                            nghỉ cưới

产假                     Chǎnjià                          nghỉ đẻ

缺勤                     Quēqín                           nghỉ làm

病假                     Bìngjià                           nghỉ ốm

事假                     Shìjià                             nghỉ vì việc riêng

管理人员              Guǎnlǐ rényuán              nhân viên quản lý

工资袋                 Gōngzīdài                      phong bì tiền lương

夜班津贴              Yèbān jīntiē                             phụ cấp ca đêm

管理方法              Guǎnlǐ fāngfǎ                 phương pháp quản lý

质量管理              Zhìliàng guǎnlǐ               quản lý chất lượng

民主管理              Mínzhǔ guǎnlǐ                quản lý dân chủ

计划管理              Jìhuà guǎnlǐ                             quản lý kế hoạch

科学管理              Kēxué guǎnlǐ                  quản lý khoa học

技术管理              Jìshù guǎnlǐ                    quản lý kỹ thuật

生产管理              Shēngchǎn guǎnlǐ           quản lý sản xuất

工资基金              Gōngzī jījīn                    quỹ lương

工伤事故              Gōngshāng shìgù           sự cố tai nạn lao động

工伤                     Gōngshāng                     tai nạn lao động

临时解雇              Línshí jiěgù                    tạm thời đuổi việc

安全操作              Ānquán cāozuò              thao tác an toàn

失业                     Shīyè                              thất nghiệp

奖励                     Jiǎnglì                            thưởng

出勤率                 Chūqínlǜ                        tỉ lệ đi làm

工资率                 Gōngzīlǜ                        tỉ lệ lương

缺勤率                 Quēqínlǜ                        tỉ lệ nghỉ làm

保健费                 Bǎojiànfèi                      tiền bảo vệ sức khỏe

加班费                 Jiābānfèi                        tiền tăng ca

奖金                     Jiǎngjīn                          tiền thưởng

工资标准              Gōngzī biāozhǔn            tiêu chuẩn lương

退休年龄              Tuìxiū niánlíng              tuổi về hưu

处分                     Chǔfèn                           xử lý kỷ luật

 

www.tiengtrunghoanglien.com

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK