VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 34
  • 262
  • 13,427,315
Lịch Khai Giảng tháng này

Máy tính

  27/08/2014

计算机房Jìsuànjī  fáng

网络安全    Wǎngluò ānquán            an ninh mạng

数据安全    Shùjù ānquán                 an toàn dữ liệu

键盘            Jiànpán                          bàn phím

控制台        Kòngzhìtái            bàn phím điều khiển, bàn giao tiếp người-máy

软键盘        Ruǎnjiànpán                  bàn phím mềm

数据表        Shùjùbiǎo                       bảng dữ liệu

带宽            Dàikuān                         bảng thông (bandwidth)

代码转换    Dàimǎ zhuǎnhuàn                    biến đổi mã, chuyển đổi mã

信息变换    Xìnxī biànhuàn              biến đổi thông tin

版面编排    Bǎnmiàn biānpái            bố trí, dàn trang ( layout)

误差指示器          Wùchā zhǐshìqì              bộ chỉ báo lỗi

操作指示器          Cāozuò zhǐshìqì             bộ chỉ thị hoạt động

控制器        Kòngzhìqì                       bộ điều khiển

数据集        Shùjùjí                           bộ dữ liệu, tập (hợp) dữ liệu

不间断电源          Bù jiànduàn diànyuán    bộ nguồn liên tục (UPS)

存储器        Cúnchǔqì                        bộ nhớ

闪存            Shǎncún               bộ nhớ chớp, bộ nhớ cực nhanh ( flash memory)

磁盘存储装置Cípán cúnchǔ zhuāngzhì     bộ nhớ đĩa từ

微处理机    Wēichǔlǐjī                       bộ vi xử lý

中央处理器          Zhōngyāng chǔlǐqì                   bộ xử lí trung tâm(CPU)

文字信息处理机Wénzì xìnxī chǔlǐjī bộ xử lý văn bản

防火墙        Fánghuǒqiáng                bức tường lửa

计算机电缆          Jìsuànjī diànlǎn              cáp điện máy tính

卡片            Kǎpiàn                           card, thẻ

声卡            Shēngkǎ                         card âm thanh

视频卡        Shìpínkǎ                         card màn hình

网卡            Wǎngkǎ                          card mạng

只读光盘    Zhǐdú guāngpán             CD-ROM

操作说明    Cāozuò shuōmíng           chỉ dẫn vận hành

电子签名    Diànzǐ qiānmíng             chữ ký điện tử

程序            Chéngxù                         chương trình

主程序        Zhǔchéngxù                              chương trình chính, chương trình điều khiển

子程序        Zǐchéngxù                       chương trình con, chương trình được gọi

汇编程序    Huìbiān chéngxù  chương trình dịch hợp ngữ, chương trình hợp dịch

监督程序    Jiāndū chéngxù    chương trình kiểm soát, chương trình giám sát

输入程序    Shūrù chéngxù               chương trình nhập

软件程序    Ruǎnjiàn chéngxù           chương trình phần mềm

引导程序    Yǐndǎo chéngxù             chương trình tự khởi động

输出程序    Shūchū chéngxù             chương trình xuất, chương trình ra

计算机专家          Jìsuànjī zhuānjiā             chuyên gia máy tính

数据库        Shùjùkù                          cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu

鼠标            Shǔbiāo                          con chuột

功能            Gōngnéng                       công năng, chức năng

电源开关    Diànyuán kāiguān                    công tắc nguồn

计算机迷    Jìsuànjīmí                       dân nghiện máy tính

存储量        Cúnchǔliàng                             dung lượng bộ nhớ

寄存器容量          Jìcúnqì róngliàng            dung lượng thanh ghi

高密度只读光盘Gāo mìdù zhǐdú guāngpán        DVD-ROM

多媒体        Duōméitǐ                        đa phương tiện

通用串行总线接口Tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn jiēkǒu      đầu cắm USB

读卡器        Dúkǎqì                           đầu đọc thẻ nhớ

光盘、光碟          Guāngpán, guāngdié      đĩa CD, đĩa compact

可录光盘    Kělù guāngpán               đĩa CD-R

可重写光盘          Kě chóngxiě guāngpán   đĩa CD-RW

地址            Dìzhǐ                              địa chỉ

硬磁盘、硬盘Yìngcípán, yìngpán   đĩa cứng

数字视盘、数字影碟光盘Shùzì shìpán, shùzì yǐngdié guāngpán    đĩa DVD

软磁盘、软盘Ruǎncípán, ruǎnpán  đĩa mềm

磁盘            Cípán                                       đĩa từ

视频压缩光盘Shìpín yāsuō guāngpán      đĩa VCD, đĩa hình

网址            Wǎngzhǐ                         địa chỉ mạng

网络电话    Wǎngluò diànhuà           điện thoại internet

数据登录    Shùjù dēnglù                  ghi chép số liệu

监督            Jiāndū                            giám sát

用户界面    Yònghù jièmiàn             giao diện người dùng

谷歌邮箱    Gǔgē yóuxiāng               G-mail

按键            Àn jiàn                           gõ phím, nhấn phím

调试            Tiáoshì                           gỡ rối, hiệu chỉnh lỗi

谷歌            Gǔgē                               Google

操作系统    Cāozuò xìtǒng               hệ điều hành

视窗操作系统Shìchuāng cāozuò xìtǒng    hệ điều hành Windows

人机系统    Rén-jī xìtǒng                  hệ thống người - máy

电源系统    Diànyuán xìtǒng            hệ thống nguồn điện

信息系统    Xìnxī xìtǒng                             hệ thống thông tin

内部通话系统(对讲机)Nèibù tōnghuà xìtǒng (Duìjiǎngjī) hệ thống truyền tin nội bộ bằng loa (máy vô tuyến)

个人数字助理Gèrén shùzì zhùlǐ       hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA)

网络会议    Wǎngluò huìyì               hội nghị qua mạng

汇编            Huìbiān                          hợp dịch

汇编语言    Huìbiān yǔyán               hợp ngữ

通道            Tōngdào                         kênh

转贮、转存          Zhuǎnzhù, zhuǎncún         kết xuất

通用串行总线端口Tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn duānkǒu khe cắm USB

计算机科学          Jìsuànjī kēxué                khoa học máy tính

软键            Ruǎn jiàn                        khóa mềm

单元            Dānyuán                        khối, đơn vị

计算机知识          Jìsuànjī zhīshi                kiến thức máy tính

百分比符号          Bǎifēnbǐ fúhào               ký hiệu phần trăm

字符            Zìfú                                ký tự

程序设计    Chéngxù shèjì                lập trình

上网            Shàngwǎng                     lên mạng

指令            Zhǐlìng                           lệnh

扬声器、喇叭Yángshēngqì, lǎbā     loa

信息量        Xìnxīliàng                      lượng thông tin

信息存储    Xìnxī cúnchǔ                 lưu giữ thông tin

代码            Dàimǎ                            mã, mật mã

大五码        Dàwǔmǎ                         mã BIG 5, đại ngũ mã

卡片代码    Kǎpiàn dàimǎ                mã card, mã bìa đục lỗ

初学者通用符号指令码 Chūxuézhě tōngyòng fúhào zhǐlìng mǎ       mã chỉ dẫn ký hiệu vạn năng cho người mới bắt đầu, ngôn ngữ BASIC

地址代码    Dìzhǐ dàimǎ                             mã địa chỉ

信息编码    Xìnxī biānmǎ                 mã hóa thông tin

国家代码    Guójiā dàimǎ                 mã quốc gia

显示器        Xiǎnshìqì                        màn hình

桌面            Zhuōmiàn                       màn hình desktop

液晶显示器          Yèjīng xiǎnshìqì             màn hình tinh thể lỏng

局域网        Júyùwǎng                       mạng cục bộ, mạng LAN

城域网        Chéngyù wǎng               Mạng đô thị, MAN

因特网        Yīntèwǎng                      mạng internet

计算机网络          Jìsuànjī wǎngluò            mạng máy tính

广域网        Guǎngyùwǎng                mạng toàn cục, mạng diện rộng, WAN

墙纸            Qiángzhǐ                         mẫu nền màn hình

主机            Zhǔjī                               máy chủ

主机计算机          Zhǔjī jìsuànjī                  máy tính chủ

键盘打字机          Jiànpán dǎzìjī                 máy đánh chữ điều hành

计数器        Jìshùqì                           máy đếm, bộ đếm

打卡机        Dǎkǎjī                            máy đọc phiếu đục lỗ

字母穿孔机          Zìmǔ chuānkǒngjī           máy đục lỗ chữ cái

数据记录器          Shùjù jìlùqì                     máy ghi số liệu

打印机        Dǎyìnjī                           máy in

激光打印机、激打Jīguāng dǎyìnjī, jīdǎ    máy in laser

喷墨打印机          Pēnmò dǎyìnjī                máy in phun

服务器        Fúwùqì                          máy server, máy tính phục vụ

平板电脑    Píngbǎn diànnǎo            máy tính bảng (Tablet PC)

个人电脑    Gèrén diànnǎo               máy tính cá nhân (PC)

掌上电脑    Zhǎngshàng diànnǎo      máy tính cầm tay (Palmtop)

巨型计算机          Jùxíng jìsuànjī                máy tính cỡ lớn, siêu máy tính

中型计算机          Zhōngxíng jìsuànjī                   máy tính cỡ trung bình

终端计算机          Zhōngduān jìsuànjī        máy tính đầu cuối

台式电脑    Táishì diànnǎo               máy tính để bàn (desktop)

电子计算机          Diànzǐ jìsuànjī                máy tính điện tử

穿孔计算机          Chuānkǒng jìsuànjī        máy tính đục lỗ

家用计算机          Jiāyòng jìsuànjī              máy tính gia đình

光学计算机          Guāngxué jìsuànjī          máy tính quang học

仿生计算机          Fǎngshèng jìsuànjī                   máy tính sinh học, máy tính bionic

数字计算机          Shùzì jìsuànjī                 máy tính số

模拟计算机          Mónǐ jìsuànjī                  máy tính tương tự, máy tính analog

笔记本电脑          Bǐjìběn diànnǎo              máy tính xách tay (laptop)

微型计算机          Wēixíng jìsuànjī             máy vi tính

电子数据处理机  Diànzǐ shùjù chǔlǐjī        máy tính sử lý số liệu tự động

兆               Zhào                              megabyte

公式翻译程序语言Gōngshì fānyì chéngxù yǔyán                  ngôn ngữ FORTRAN

计算机语言          Jìsuànjī yǔyán                ngôn ngữ máy tính

人工语言    Réngōng yǔyán              ngôn ngữ nhân tạo

人工智能语言Réngōng zhìnéng yǔyán      ngôn ngữ thông minh nhân tạo

算法语言    Suànfǎ yǔyán                 ngôn ngữ thuật toán

计算机工作者      Jìsuànjī gōngzuòzhě       người làm công tác máy tính

电源            Diànyuán                       nguồn điện

标号            Biāohào                         nhãn, ký hiệu, đánh dấu

输入            Shūrù                                      nhập liệu

输入信息    Shūrù xìnxī                    nhập thông tin

按钮            Ànniǔ                                      nút bấm

计算机插口          Jìsuànjī chākǒu              ổ cắm máy tính

移动硬盘    Yídòng yìngpán             ổ cứng di động, ổ cứng cắm ngoài

光驱            Guāngqū                        ổ đĩa CD

硬磁盘驱动器Yìngcípán qūdòngqì  ổ đĩa cứng

软磁盘驱动器、软驱Ruǎncípán qūdòngqì, ruǎnqū     ổ đĩa mềm

闪盘、闪存盘Shǎnpán, shǎncúnpán         ổ USB flash, ổ chớp USB

信息反馈    Xìnxī fǎnkuì                            phản hồi thông tin

硬件            Yìngjiàn                         phần cứng

软件            Ruǎnjiàn                        phần mềm

固件            Gùjiàn                            phần sụn, vi chương trình

计算机插头          Jìsuànjī chātóu               phích cắm máy tính

功能键        Gōngnéngjiàn                 phím chức năng

聊天室        Liáotiānshì                     phòng tán ngẫu trên mạng, phòng chat

电子图书    Diànzǐ túshū                            sách điện tử

超链接        Chāoliànjiē                     siêu liên kết (hyperlink)

超级计算机          Chāojí jìsuànjī                siêu máy tính

数据            Shùjù                             số liệu, dữ liệu

卡片分类    Kǎpiàn fēnlèi                 sự chọn bìa đục lỗ

人的模拟    Rén de mónǐ                            sự mô phỏng người

上载            Shàngzài                         tải lên (trên mạng) (upload)

耳机            Ěrjī                                 tai nghe, headphone

下载            Xiàzài                            tải xuống (download)

文件            Wénjiàn                         tập tin

域名            Yùmíng                          tên miền

寄存器        Jìcúnqì                           thanh ghi

计算机操作          Jìsuànjī cāozuò              thao tác máy

人工操作    Réngōng cāozuò             thao tác bằng tay, thao tác thủ công

按步操作    Ànbù cāozuò                  thao tác từng bước

存储卡、闪存卡  Cúnchǔkǎ, shǎncún kǎ   thẻ nhớ

磁卡            Cíkǎ                               thẻ từ

终端            Zhōngduān                     thiết bị đầu cuối

计时器        Jìshíqì                            thiết bị đếm giờ

监测器        Jiāncèqì                          thiết bị giám sát

存储设备    Cúnchǔ shèbèi               thiết bị lưu trữ

外围设备    Wàiwéi shèbèi                thiết bị ngoại vi

硬件设计    Yìngjiàn shèjì                 thiết kế phần cứng

软件设计    Ruǎnjiàn shèjì                thiết kế phần mềm

安排            Ānpái                                      thiết lập, cài đặt

资讯            Zīxùn                             thông tin, dữ liệu

信息            Xìnxī                              thông tin, thông điệp

电子函件、电子邮件Diànzǐ hánjiàn, diànzǐ yóujiàn    thư điện tử, Email

电脑机箱    Diànnǎojīxiāng              thùng máy, CPU

电子商务    Diànzǐ shāngwù             thương mại điện tử

百分比        Bǎifēnbǐ                         tỷ lệ phần trăm

标题            Biāotí                                      tiêu đề

信息检索    Xìnxī jiǎnsuǒ                 tìm kiếm thông tin

黑客            Hēikè                             tin tặc, hacker

“与”            “Yǔ”                              toán tử AND

“与非”        “Yǔfēi”                           toán tử NAND

“非”            “Fēi”                               toán tử NOT

“或”            “Huò”                            toán tử OR

主页            Zhǔyè                                      trang chủ

网页            Wǎngyè                          trang web

信息交换    Xìnxī jiāohuàn               trao đổi thông tin

人的智能    Rén de zhìnéng               trí thông minh con người

人工智能    Réngōng zhìnéng            trí tuệ nhân tạo, trí thông minh nhân tạo

浏览器        Liúlǎnqì                         trình duyệt (browser)

电子游戏    Diànzǐ yóuxì                  trò chơi điện tử

信息传送    Xìnxī chuánsòng            truyền thông tin

U盘、通用串行总线U pán, tōngyòng chuànxíng zǒngxiàn  USB

微程序        Wēichéngxù                             vi chương trình

微指令        Wēizhǐlìng                      vi lệnh

微代码        Wēidàimǎ                       vi mã, vi code

计算机病毒          Jìsuànjī bìngdú               virus máy tính

摄像头        Shèxiàngtóu                            webcam

网站    &nb

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK