VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 1
  • 5872
  • 13,592,399
Lịch Khai Giảng tháng này

Tiếng Trung về các bài thuốc đông y

  14/07/2017

Tiếng Trung về các bài thuốc đông y

Trong cuộc sống ai cũng sẽ phải ốm, phải uống thuốc, nhưng các từ vựng về thuốc đông y trong tiếng trung thì không phải ai cũng nắm được, nên trong bài nay tôi đã sưu tập và cung cấp cho chúng ta một lượng từ vựng nhất định về thuốc đông y, mong chúng ta có thể học tốt tiếng Trung qua các từ vựng này.

1 An cung ngưu hoàng hoàn 安宫牛黄丸 Ān gōng niú huáng wán

2 An thần bổ não dịch 安神补脑液 Ān shén bǔ nǎo yè

3 Bách tử dưỡng tâm hoàn 柏子养心丸 Bǎi zi yǎng xīn wán

4 Bách tử dưỡng tâm hoàn 柏子养心丸 Bǎi zi yǎng xīn wán

5 Bản lam căn xung tễ 板蓝根冲剂 Bǎn lán gēn chōng jì

6 Bản lam căn xung tễ 板蓝根冲剂 Bǎn lán gēn chōng jì

7 Bảo hòa hoàn 保和丸 Bǎo hé wán

8 Bảo tễ hoàn 保济丸 Bǎo jì wán

9 Bát trân ích mẫu hoàn 八珍益母丸 Bā zhēn yì mǔ wán

10 Bát trân ích mẫu hoàn 八珍益母丸 Bā zhēn yì mǔ wán

11 Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch 蒲地蓝消炎口服液 Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

12 Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch 蒲地蓝消炎口服液 Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

13 Bổ tì ích tràng hoàn 补脾益肠丸 Bǔ pí yì cháng wán

14 Bổ trung ích khí hoàn 补中益气丸 Bǔ zhōng yì qì wán

15 Cam thảo phiến 甘草片 Gān cǎo piàn

16 Chính thiên hoàn 正天丸 Zhèng tiān wán

7/14/2017 Từ vựng Tiếng Trung Các Bài thuốc Đông Y ­ Tiếng trung hoàng liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­cac­bai­thuoc­dong­y/ 3/6

17 Chính thiên hoàn 正天丸 Zhèng tiān wán

18 Cố nguyên cao 固元膏 Gù yuán gāo

19 Đan chi tiêu dao hoàn 丹栀逍遥丸 Dān zhī xiāo yáo wán

20 Đan chi tiêu dao hoàn 丹栀逍遥丸 Dān zhī xiāo yáo wán

21 Đan chi tiêu dao tán 丹栀逍遥散 Dān zhī xiāo yáo sàn

22 Đan chi tiêu dao tán 丹栀逍遥散 Dān zhī xiāo yáo sàn

23 Đan sâm phiến 丹参片 Dān shēn piàn

24 Đan sâm phiến 丹参片 Dān shēn piàn

25 Định khôn đan 定坤丹 Dìng kūn dān

26 Định khôn đan 定坤丹 Dìng kūn dān

27 Dưỡng huyết sinh phát giao nang 养血生发胶囊 Yǎng xuè shēng fa jiāo náng

28 Hải cẩu hoàn 海狗丸 Hǎi gǒu wán

29 Hải cẩu hoàn 海狗丸 Hǎi gǒu wán

30 Hoa Đà tái tạo hoàn 华佗再造丸 Huà Tuó zài zào wán

31 Hoa Đà tái tạo hoàn 华佗再造丸 Huà Tuó zài zào wán

32 Hoắc hương chính khí giao nang 藿香正气胶囊 Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

33 Hoắc hương chính khí giao nang 藿香正气胶囊 Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

34 Hoắc hương chính khí thủy 藿香正气水 Huò xiāng zhèng qì shuǐ

35 Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao 黄皮肤中药乳膏 Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

36 Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao 黄皮肤中药乳膏 Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

37 Hoàng liên thượng thanh phiến 黄连上清片 Huáng lián shàng qīng piàn

38 Hoàng liên thượng thanh phiến 黄连上清片 Huáng lián shàng qīng piàn

39 Hương sa dưỡng vị hoàn 香砂养胃丸 Xiāng shā yǎng wèi wán

40 Hương sa lục quân hoàn 香砂六君丸 Xiāng shā liù jūn wán

41 Hương sa lục quân hoàn 香砂六君丸 Xiāng shā liù jūn wán

42 Ích mẫu thảo cao 益母草膏 Yì mǔ cǎo gāo

43 Ích mẫu thảo khỏa lạp 益母草颗粒 Yì mǔ cǎo kē lì

44 Khang phục tân dịch 康复新液 Kāng fù xīn yè

45 Khí huyết hòa giao nang 气血和胶囊 Qì xuè hé jiāo náng

46 Khí huyết hòa giao nang 气血和胶囊 Qì xuè hé jiāo náng

47 Khiết nhĩ âm 洁尔阴 Jié ěr yīn

7/14/2017 Từ vựng Tiếng Trung Các Bài thuốc Đông Y ­ Tiếng trung hoàng liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­cac­bai­thuoc­dong­y/ 4/6

48 Kim kê giao nang 金鸡胶囊 Jīn jī jiāo náng

49 Kim quỹ thận khí hoàn 金匮肾气丸 Jīn guì shèn qì wán

50 Kim thủy bảo giao nang 金水宝胶囊 Jīn shuǐ bǎo jiāo náng

51 Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

52 Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao京都念慈庵蜜炼川

贝枇杷膏Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

53 Kỷ cúc địa hoàng hoàn 杞菊地黄丸 Qǐ jú dì huáng wán

54 Liên hoa thanh ôn giao nang 连花清瘟胶囊 Lián huā qīng wēn jiāo náng

55 Liên hoa thanh ôn giao nang 连花清瘟胶囊 Lián huā qīng wēn jiāo náng

56 Long đởm tả can hoàn 龙胆泻肝丸 Lóng dǎn xiè gān wán

57 Lục vị địa hoàng hoàn 六味地黄丸 Liù wèi dì huáng wán

58 Mạch vị địa hoàng hoàn 麦味地黄丸 Mài wèi dì huáng wán

59 Mạch vị địa hoàng hoàn 麦味地黄丸 Mài wèi dì huáng wán

60 Mộc hương thuận khí hoàn 木香顺气丸 Mù xiāng shùn qì wán

61 Mộc hương thuận khí hoàn 木香顺气丸 Mù xiāng shùn qì wán

62 Ngải phụ noãn cung hoàn 艾附暖宫丸 Ài fù nuǎn gōng wán

63 Ngải phụ noãn cung hoàn 艾附暖宫丸 Ài fù nuǎn gōng wán

64 Ngân hạnh diệp phiến 银杏叶片 Yín xìng yè piàn

65 Ngân hạnh diệp phiến 银杏叶片 Yín xìng yè piàn

66 Ngân hoa tất viêm linh phiến 银花泌炎灵片 Yín huā bì yán líng piàn

67 Ngân hoa tất viêm linh phiến 银花泌炎灵片 Yín huā bì yán líng piàn

68 Ngũ tử diễn tông hoàn 五子衍宗丸 Wǔ zi yǎn zōng wán

69 Ngưu hoàng giải độc hoàn 牛黄解毒丸 Niú huáng jiě dú wán

70 Ngưu hoàng giải độc hoàn 牛黄解毒丸 Niú huáng jiě dú wán

71 Ngưu hoàng giải độc phiến 牛黄解毒片 Niú huáng jiě dú piàn

72 Ngưu hoàng thanh tâm hoàn 牛黄清心丸 Niú huáng qīng xīn wán

73 Ngưu hoàng thanh tâm hoàn 牛黄清心丸 Niú huáng qīng xīn wán

74 Nhân sâm kiện tì hoàn 人参健脾丸 Rén shēn jiàn pí wán

75 Nhân sâm quy tì hoàn 人参归脾丸 Rén shēn guī pí wán

76 Ô kê bạch phượng hoàn 乌鸡白凤丸 Wū jī bái fèng wán

77 Ô linh giao nang 乌灵胶囊 Wū líng jiāo náng

7/14/2017 Từ vựng Tiếng Trung Các Bài thuốc Đông Y ­ Tiếng trung hoàng liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­cac­bai­thuoc­dong­y/ 5/6

78 Ô linh giao nang 乌灵胶囊 Wū líng jiāo náng

79 Phong du tinh 风油精 Fēng yóu jīng

80 Phòng phong thông thánh hoàn 防风通圣丸 Fáng fēng tōng shèng wán

81 Phụ tử lý trung hoàn 附子理中丸 Fù zǐ lǐ zhōng wán

82 Phục phương cam thảo phiến 复方甘草片 Fù fāng gān cǎo piàn

83 Phục phương cam thảo phiến 复方甘草片 Fù fāng gān cǎo piàn

84 Phục phương đan sâm tích hoàn 复方丹参滴丸 Fù fāng dān shēn dī wán

85 Phục phương hoàng liên tố phiến 复方黄连素片 Fù fāng huáng lián sù piàn

86 Phục phương hoàng liên tố phiến 复方黄连素片 Fù fāng huáng lián sù piàn

87 Quế chi phục linh hoàn 桂枝茯苓丸 Guì zhī fú líng wán

88 Quế phụ địa hoàng hoàn 桂附地黄丸 Guì fù dì huáng wán

89 Quy tì hoàn 归脾丸 Guī pí wán

90 Tả quy hoàn 左归丸 Zuǒ guī wán

91 Tam kim phiến 三金片 Sān jīn piàn

92 Thanh khai linh 清开灵 Qīng kāi líng

93 Thanh khai linh 清开灵 Qīng kāi líng

94 Thanh khai linh khỏa lạp 清开灵颗粒 Qīng kāi líng kē lì

95 Thanh khai linh khỏa lạp 清开灵颗粒 Qīng kāi líng kē lì

96 Thập toàn đại bổ hoàn 十全大补丸 Shí quán dà bǔ wán

97 Thập trích thủy 十滴水 Shí dī shuǐ

98 Thập trích thủy 十滴水 Shí dī shuǐ

99 Thiên vương bổ tâm đan 天王补心丹 Tiān wáng bǔ xīn dān

100 Thiên vương bổ tâm đan 天王补心丹 Tiān wáng bǔ xīn dān

101 Thiên vương bổ tâm hoàn 天王补心丸 Tiān wáng bǔ xīn wán

102 Thiên vương bổ tâm hoàn 天王补心丸 Tiān wáng bǔ xīn wán

103 Tiền liệt thư lạc giao nang 前列舒乐胶囊 Qián liè shū lè jiāo náng

104 Tiền liệt thư lạc giao nang 前列舒乐胶囊 Qián liè shū lè jiāo náng

105 Tiêu dao hoàn 逍遥丸 Xiāo yáo wán

106 Tiêu mi xuyên 消糜栓 Xiāo mí shuān

107 Tiêu mi xuyên 消糜栓 Xiāo mí shuān

108 Tiêu viêm lợi đảm phiến 消炎利胆片 Xiāo yán lì dǎn piàn

7/14/2017 Từ vựng Tiếng Trung Các Bài thuốc Đông Y ­ Tiếng trung hoàng liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­cac­bai­thuoc­dong­y/ 6/6

109 Tiêu viêm lợi đảm phiến 消炎利胆片 Xiāo yán lì dǎn piàn

110 Tri bá địa hoàng hoàn 知柏地黄丸 Zhī bǎi dì huáng wán

111 Tứ thần hoàn 四神丸 Sì shén wán

112 Tứ thần hoàn 四神丸 Sì shén wán

113 Vân Nam bạch dược giao nang 云南白药胶囊 Yún Nán bái yào jiāo náng

114 Vân Nam bạch dược giao nang 云南白药胶囊 Yún Nán bái yào jiāo náng

115 Vương thị bảo xích hoàn 王氏保赤丸 Wáng shì bǎo chì wán

116 Xạ hương bảo tâm hoàn 麝香保心丸 Shè xiāng bǎo xīn wán

117 Xạ hương bảo tâm hoàn 麝香保心丸 Shè xiāng bǎo xīn wán

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK