VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 27
  • 163
  • 13,427,216
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu câu không hài lòng bằng tiếng trung

  16/10/2017

Cùng học các mẫu câu không hài lòng bằng tiếng trung:


1.Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá!
你这人太懒了 – 不能这么懒!
nǐ zhè rén tài lǎnle – bùnéng zhème lǎn!

2.Bạn ngủ lâu quá – đừng có ngủ lâu quá!
你睡的太久了 – 不要睡那么久!
Nǐ shuì de tài jiǔle – bùyào shuì nàme jiǔ!

3.Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá!
你来得太晚了 – 不要来那么晚!
Nǐ láidé tài wǎnle – bùyào lái nàme wǎn!

4.Bạn cười to quá – đừng có cười to quá!
你笑的声音太大了 – 不要这么大声笑!
Nǐ xiào de shēngyīn tài dàle – bùyào zhème dàshēng xiào!

5.Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá!
你说话声音太小了 – 不要这么小声说话!
Nǐ shuōhuà shēngyīn tài xiǎole – bùyào zhème xiǎoshēng shuōhuà!

6. Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá!
你喝的太多了 – 不要喝这么多!
Nǐ hē de tài duōle – bùyào hē zhème duō!

7.Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá!
你烟吸得太多了 – 不要吸这么多!
Nǐ yān xī dé tài duōle – bùyào xī zhème duō!

8.Bạn làm việc nhiều quá – đừng có làm việc nhiều quá!
你工作太多了 – 不要工作得太多!
Nǐ gōngzuò tài duōle – bùyào gōngzuò dé tài duō!

9.Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá!
你开车开得太快了 – 不要开这么快!
Nǐ kāichē kāi dé tài kuàile – bùyào kāi zhème kuài!

10.Xin ông đứng dậy, ông Vương!
请您站起来,王先生!
Qǐng nín zhàn qǐlái, Wáng xiānshēng!

11.Xin ông ngồi xuống, ông Vương!
请您坐下,王先生!
Qǐng nín zuò xià, Wáng xiānshēng!

12.Xin ông cứ ngồI, ông Vương!
您坐着,王先生!
Nín zuòzhe, Wáng xiānshēng!

13.Bạn hãy kiên nhẫn!
您要有耐心!
Nín yào yǒu nàixīn!

14.Bạn cứ thong thả!
您不着急啊!
Nín bù zháo jí a!

15.Bạn chờ một lát!
请您等一会儿!
Qǐng nín děng yīhuǐ'er!

16.Bạn hãy cẩn thận!
您要小心!
Nín yào xiǎoxīn!

17.Bạn hãy đúng giờ!
您要准时!
Nín yào zhǔnshí!

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK