VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 36
  • 127
  • 13,427,180
Lịch Khai Giảng tháng này

Một số cặp liên từ thường dùng!

  13/10/2017

Bài học hôm nay, trung tâm tiếng trung uy tín Hoàng Liên sẽ gửi đến các bạn học tiếng trung các cặp liên từ thường gặp trong tiếng trung, mong rằng các bạn có thể sử dụng linh hoạt trong các tình huống.

 

1)Là… không phải là…

是…… 不是……

Shì…… bùshì……

2)Không phải… mà là…

不是…… 而是……

Bùshì…… ér shì……

3)Trước tiên… rồi… sau đó… cuối cùng…

首先…… 接着…… 然后…… 最后……

Shǒuxiān…… jiēzhe…… ránhòu…… zuìhòu……

先…… 再…… 然后…… 最后……

Xiān…… zài…… ránhòu…… zuìhòu……

4)Chẳng những không… mà ngược lại còn…

不但不…… 反而……

Bùdàn bù…… fǎn'ér……

5)Chẳng những… mà ngay cả…

别说…… 连……

Bié shuō…… lián……

6)Là… hay là…

是…… 还是……

Shì…… háishì……

7)Không phải… mà là…

不是…… 就是……

Bùshì…… jiùshì……

不是…… 而是……

bùshì…… ér shì……

8)Tuy… nhưng…

虽然…… 但是……

Suīrán…… dànshì……

固然…… 可是……

gùrán…… kěshì……

虽然…… 可是……

suīrán…… kěshì……

9)Nếu… thì…

如果…… 就……Rúguǒ…… jiù……

假如…… 就……jiǎrú…… jiù……

如果…… 则……rúguǒ…… zé……

如果说…… 那么……rúguǒ shuō…… nàme……

要是…… 就……yàoshi…… jiù……

10)Chỉ cần… là…

只要…… 就……Zhǐyào…… jiù……

11)Chỉ có… mới …

只要…… 才……Zhǐyào…… cái……

除非…… 否则……chúfēi…… fǒuzé……

12)Dù…(Mặc dù)… cũng(vẫn)…

无论…… 都/也……Wúlùn…… dōu/yě……

不管…… 都/也……bùguǎn…… dōu/yě……

13)Vì(bởi vì)… nên(cho nên)…

因为…… 所以Yīnwèi…… suǒyǐ

14)Sở dĩ… là vì…

所以…… 是因为……Suǒyǐ…… shì yīnwèi……

15)Thà… chứ không…

宁可…… 也不……Nìngkě…… yě bù……

16)Ngoài… đều…

除了…… 都……Chúle…… dōu……

17)Ngoài… còn…

除了…… 也/还……

18)Đã… thì…

既然…… 就……

19)Đã… lại…

既…… 又……

20)Vừa… vừa…

又…… 又……

21)Ngay… cũng…

连…… 都/也……

22)Nếu cứ… (thì)sẽ…

再…… 就……

23)Không thể không…

非……不可

24)Vừa… đã…

Hễ… là…

一…… 就……

25)Vừa… vừa…

一边…… 一边……

26)Khi thì… khi thì…

有时…… 有时……

27)Một mặt… mặt khác…

一方面…… 另一方面……

28)Không chỉ… mà…

不仅…… 也

29)Hoặc là… hoặc là…

或者…… 或者……

30)Càng… càng…

越…… 越……

31)Người nào… người ấy…

谁…… 谁……

32)Đâu… đấy…

Nơi nào… nơi ấy…

哪里…… 哪里。。

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK