VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 11
  • 1167
  • 13,610,849
Lịch Khai Giảng tháng này

把字句 (câu có chữ 把) - Tự học ngữ pháp tiếng trung

  18/08/2014
 

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên giới thiệu đến các cấu trung ngữ pháp 把字句 (câu có chữ 把) để các bạn có thể sử dụng một cách chính xác cấu trung này trong việc trong và sử dụng tiếng Trung Quốc của mình nhé:

 

把字句 (câu có chữ 把)

 

*Hình thức: «chủ ngữ + (把+ tân ngữ) + động từ». Chữ 把 báo hiệu cho biết ngay sau nó là tân ngữ.

 

他们把病人送到医院去了。They take the patient to the hospital. Họ đã đưa người bệnh đến bệnh viện rồi.

 

我已经把课文念的很熟了。I have put the text read very well. Tôi đã học bài rất thuộc.

 

* Trong câu sai khiến, để nhấn mạnh, chủ ngữ bị lược bỏ:

 

快把门关上。Shut the door quickly. Mau mau đóng cửa lại đi.

 

*Đặc điểm:

 

a/ Loại câu này dùng nhấn mạnh ảnh hưởng hay sự xử trí của chủ ngữ đối với tân ngữ. Động từ được dùng ở đây hàm ý: «khiến sự vật thay đổi trạng thái, khiến sự vật dời chuyển vị trí, hoặc khiến sự vật chịu sự tác động nào đó».

 

他把那把椅子搬到外边去了。He put the chair moved to the outside. Nó đã đem cái ghế đó ra bên ngoài. (chữ 把 thứ nhất là để báo hiệu tân ngữ; chữ 把 thứ hai là lượng từ đi với 那把椅子: cái ghế đó.)

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

b/ Loại câu này không dùng với động từ diễn tả sự chuyển động.

 

Phải nói: 学生进教室去了。Students came into the classroom. Học sinh đi vào lớp.

 

Không được nói: 学生把教室进去了。

 

c/ Tân ngữ phải là một đối tượng cụ thể đã biết, không phải là đối tượng chung chung bất kỳ.

 

我应该把这篇课文翻译成英文。I should put the text translated into English. Tôi phải dịch bài học này ra tiếng Anh.

 

你别把衣服放在那儿。You don’t put the clothes in there. Anh đừng để quần áo ở đó chứ.

 

d/ Dùng 着 và 了để nhấn mạnh sự xử trí/ảnh hưởng.

 

你把雨衣带着, 看样子马上会下雨的。You bring my raincoat, it looks like it will rain soon. Anh đem theo áo mưa đi, có vẻ như trời sắp mưa ngay bây giờ đấy.

 

我把那本汉越词典买了。I bought the Chinese and Vietnamese dictionary. Tôi mua quyển từ điển Hán Việt đó rồi.

 

e/ Trước 把 ta có thể đặt động từ năng nguyện (想, 要, 应该), phó từ phủ định (别, 没, 不), từ ngữ chỉ thởi gian 已经, 昨天…

 

我应该把中文学好。I should learn Chinese well. Tôi phải học giỏi Trung văn.

 

他没把雨衣带来。He didn’t bring my raincoat. Nó không mang theo áo mưa.

 

今天我不把这个问题弄懂就不睡觉。Today I don’t understand the question you don’t sleep. Hôm nay tôi không hiểu vấn đề này, nên không ngủ được.

 

我昨天把书还给图书馆了。I returned the book to the library yesterday. Hôm qua tôi đã trả sách cho thư viện rồi.

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

f/ Loại câu này được dùng khi động từ có các từ kèm theo là: 成, 为, 作, 在, 上, 到, 入, 给.

 

请你把这个句子翻译成中文。Please translate this sentence into Chinese. Xin anh dịch câu này sang Trung văn.

 

我把帽子放在衣架上了。I put my hat on the hangers. Tôi máng chiếc mũ trên giá áo.

 

他把这本书送给我。He gave the book to me. Hắn tặng tôi quyển sách này.

 

他把这篇小说改成话剧了。He put the story into a play. Hắn cải biên tiểu thuyết này sang kịch bản.

 

我们把他送到医院去了。We sent him to the hospital. Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện.

 

她天天早上七点钟把孩子送到学校去。She send children to school at seven o ‘clock every morning. Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ bà ấy đưa con đến trường.

 

g/ Loại câu này được dùng khi động từ có hai tân ngữ (nhất là tân ngữ khá dài).

 

我不愿意把钱借给他。I am not willing to lend money to him. Tôi không muốn cho hắn mượn tiền.

 

她把刚才听到的好消息告诉了大家。She told you have just heard the good news. Cô ấy bảo cho mọi người biết tin tốt lành mà cô ấy mới nghe được.

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

h/ Sau tân ngữ có thể dùng 都 và 全 để nhấn mạnh.

 

他把钱都花完了。He spent all his money. Nó xài hết sạch tiền rồi.

 

他把那些水果全吃了。He ate all those fruits . Nó ăn hết sạch mấy trái cây đó rồi.

 

i/ Loại câu này không được dùng nếu động từ biểu thị sự phán đoán hay trạng thái (是, 有, 像, 在…); biểu thị hoạt động tâm lý hay nhận thức (知道, 同意, 觉得, 希望, 要求, 看见, 听见…); và biểu thị sự chuyển động (上, 下, 进, 去, 回, 过, 到, 起…).

 

Như vậy là các bạn đã theo dõi xong phần ngữ pháp với chủ đề 把字句 (câu có chữ 把) tại các bài học của trung tâm tiếng trung Hoàng Liên. Chúc các bạn tự học tiếng trung thật tốt nhé và liên hệ trực tiếp với trung tâm nếu cần tư vấn thêm về tiếng trung nhé!

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK