VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 1819
  • 13,583,741
Lịch Khai Giảng tháng này

CÁCH DÙNG câu chữ 把

  19/06/2017

CÁCH DÙNG câu chữ 把

Trong sử dụng tiếng Hán thực tế, thì câu chữ 把 cũng giống như trong tiếng Việt với kết cấu Lấy cái gì đó để làm gì, thì mục đích chính của câu là nhấn mạnh vào thành phần tân ngữ, làm người nghe tập trung ý nghĩ vào thành phần tân ngữ, làm nổi bật thành phần tân ngữ ở trong câu.

CHỦ NGỮ + 把 + TÂN NGỮ + ĐỘNG TỪ + THÀNH PHẦN KHÁC

S + 把 + O + V + Thành phần khác

Tân ngữ sau 把 là sự vật bị xử lý. Thành phần khác nêu lên xử lý như thế nào hoặc kết quả xử lý.

VD: 我把那本书给他。

Wǒ bǎ nà běn shū gěi tā.

她把衣服洗干净了。

Tā bǎ yīfú xǐ gānjìngle.

Ý nghĩa cơ bản của câu chữ 把 là biểu thị sự xử lý. Động từ chính hoặc ngữ động bổ trong loại câu này phải là động từ cập vật (động từ mang tân ngữ) và phải có ý nghĩa xử lý hoặc chi phối. Do đó các động từ như 有,在,是,象,觉,得,知道,喜欢,来,去 không dùng được trong loại câu này.

VD:

Chỉ có thể nói: 他们进里边去了。(Tāmen jìn lǐbian qùle.)

Không thể nói: 他们把里边进去了。(Tāmen bǎ lǐbian jìnqùle.)

Chỉ có thể nói: 他同意了我们的意见了。(Tā tóngyìle wǒmen de yìjiànle.)

Không thể nói: 他把我们的意见同意了。 (Tā bǎ wǒmen de yìjiàn tóngyìle)

Ngoài ra, sau động từ cũng không được dùng trợ từ động thái 过

Chỉ có thể nói: 我去过那个地方。(Wǒ qùguò nàgè dìfāng)

Không thể nói:我把那个地方去过。(Wǒ bǎ nàgè dìfāng qùguò)

Hình thức phủ định của câu chữ 把 là thêm phó từ phủ định 没(有)vào trước giới từ 把, khi biểu thị giả thiết hoặc chủ thể chưa sẵn sàng làm việc gì đấy thì ta có thể thêm phó từ 不 trước giới từ 把.

VD:

我还没把那个好消息说完,他就高兴地跳起来了。

Wǒ hái méi bǎ nàgè hǎo xiāoxī shuō wán, tā jiù gāoxìng de tiào qǐláile

你不把练习做完,我就不让你去完。

Nǐ bù bǎ liànxí zuò wán, wǒ jiù bù ràng nǐ qù wán.

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung !!!!

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK