VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 3
  • 3751
  • 13,757,570
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng về công ty ngoại thương buôn bán xuất nhập khẩu phần 2

  09/07/2017

Từ vựng về công ty ngoại thương buôn bán xuất nhập khẩu phần 2

101 (Hàng) Trung Quốc sản xuất 中国制造的 zhōngguó zhìzào de

102 Hàng xuất khẩu 出口货物 chūkǒu huòwù

103 Hiệp định mậu dịch song phương 双边贸易协定 shuāngbiān màoyì xiédìng

7/8/2017 Từ vựng Tiếng Trung về Công ty Ngoại thương ­ Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

104 Hóa đơn 发票; 发单; 装货淸单fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān

105 Hóa đơn chiếu lệ假定发票, 形式发票jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào

106 Hóa đơn chính thức确定发票, 最终发票quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào

107 Hóa đơn lãnh sự领事发票, 领事签证发栗lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì

108 Hóa đơn tạm thời 临时发票 línshí fāpiào

109 Hóa đơn thương mại 商业发票 shāngyè fāpiào

110 Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại商品交易会: shāngpǐn jiāoyì huì:

111 Hối phiếu 汇票 Huìpiào

112 Hối phiếu có kỳ hạn 远期汇票 yuǎn qí huìpiào

113 Hối phiếu kèm chứng từ 跟单汇票 gēn dān huìpiào

114 (Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ 跟单托受 gēn dān tuō shòu

115 Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu 执票人汇票; 执票人票据zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù

116 Hối phiếu trơn 光票 guāng piào

117 Hợp đồng đôi bên cùng có lợi 互惠合同 hùhuì hétóng

118 Hợp đồng mua hàng 购货合同 gòu huò hétóng

119 Hợp đồng ngoại thương 外贸合同 wàimào hétóng

120 Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán 销售合同 xiāoshòu hétóng

121 Kết toán, thanh toán 结算 jiésuàn

122 Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài 对外贸易区 duìwàimàoyì qū

123 Khu vực mậu dịch tự do 自由贸易区 zìyóu màoyì qū

124 Kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn

125 Kiểm nghiệm nhập khẩu 进口检验 jìnkǒu jiǎnyàn

126 Kiểm nghiệm xuất khẩu 出口检验 chūkǒu jiǎnyàn

127 Kiểm soát nhập khẩu 进口管制 jìnkǒu guǎnzhì

128 Kiểm soát xuất khẩu 出口管制 chūkǒu guǎnzhì

7/8/2017 Từ vựng Tiếng Trung về Công ty Ngoại thương ­ Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

129 Ký hậu 背书; 批单 bèishū; pī dān

130 Ký hậu để trống 空白背书; 不记名背书kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū

131 Ký hậu hạn chế 限制性背书 xiànzhì xìng bèishū

132 Kỳ phiếu 本票; 期票 běn piào; qí piào

133 Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa 商品检验费 shāngpǐn jiǎnyàn fèi

134 Mậu dịch bù trừ 补偿贸易 bǔcháng màoyì

135 Mậu dịch chuyển khẩu 转口贸易 zhuǎnkǒu màoyì

136 Mậu dịch đa phương 多边贸易 duōbiān màoyì

137 Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương 对外贸易 duìwàimàoyì

138 Mậu dịch đường biên 海运贸易 hǎiyùn màoyì

139 Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng 易货贸易 yì huò màoyì

140 Mậu dịch hữu hình 有形贸易 yǒuxíng màoyì

141 Mậu dịch quá cảnh 过境贸易 guòjìng màoyì

142 Mậu dịch qua trung gian 中介贸易 zhōngjiè màoyì

143 Mậu dịch song phương 双边贸易 shuāngbiān màoyì

144 Mậu dịch trong nước 国内贸易 guónèi màoyì

145 Mậu dịch tự do 自由贸易 zìyóu màoyì

146 Mậu dịch vô hình 无形贸易 wúxíng màoyì

147 Mức nhập khẩu 进口额 jìnkǒu é

148 Mức xuất khẩu 出口额 chūkǒu é

149 Người đàm phán 谈判人 tánpàn rén

150 Người gửi hàng 发货人 fā huò rén

151 Người nhận hàng 收货人 shōu huò rén

152 Nhà buôn sỉ, nhà phân phối 批发商 pīfā shāng

153 Nhập khẩu gián tiếp 间接进口 jiànjiē jìnkǒu

154 Nhập khẩu miễn thuế 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu

155 Nhập khẩu trực tiếp 直接进口 zhíjiē jìnkǒu

156 Nhập siêu 入超, 逆差 rù chāo, nìchā

157 Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch 贸易逆差 màoyì nìchā

7/8/2017 Từ vựng Tiếng Trung về Công ty Ngoại thương ­ Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­ve­cong­ty­ngoai­thuong/ 8/10

158 Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch)贸易大国 màoyì dàguó

159 Nước nhập khẩu 进口国 jìnkǒu guó

160 Nước xuất khẩu 出口国 chūkǒu guó

161 Phí bảo quản hàng hóa 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi

162 Phí vận chuyển hàng hóa 货物运费 huòwù yùnfèi

163 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm 检验合格证书 jiǎnyàn hégé zhèngshū

164 Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa商品检验证明书shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū

165 Phiếu đóng gói装箱单; 包装清单; 花色码单zhuāng xiāng dān;bāozhuāng qīng dān; huāsèmǎ dān

166 Phiếu gửi hàng(承运人的)发货通知书; 托运单;寄售通知书(chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān;jìshòu tōngzhī shū

167 Phương thức chi trả 支付方式 zhīfù fāngshì

168 Phương thức giao hàng 交货方式 jiāo huò fāngshì

169 Phương thức nhập khẩu 进口方式 jìnkǒu fāngshì

170 Phương thức thanh toán 结算方式 jiésuàn fāngshì

171 Phương thức xuất khẩu 出口方式 chūkǒu fāngshì

172 Quy cách 规格 guīgé

173 Sản phâm chăn nuôi 畜产品 xù chǎnpǐn

174 Sản phẩm địa phương 土产品 tǔ chǎnpǐn

175 Séc, chi phiếu 支票 zhīpiào

176 Séc du lịch 旅行支票 lǚxíng zhīpiào

177 Séc gạch chéo 划线支票 huá xiàn zhīpiào

178 Séc gạch chéo đặc biệt 特别划线支票 tèbié huá xiàn zhīpiào

179 Séc gạch chéo thông thường 普通划线支票 pǔtōng huá xiàn zhīpiào

180 Séc theo lệnh记名支票; 指定人支票jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rénzhīpiào

181 Séc xác nhận保付支票; 保兑支票bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào

182 Số lượng 数量 shùliàng

7/8/2017 Từ vựng Tiếng Trung về Công ty Ngoại thương ­ Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//tu­vung­tieng­trung­ve­cong­ty­ngoai­thuong/ 9/10

183 Sự chấm dứt hợp đồng 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ

184 Sự ký kết hợp đồng 合同的签订 hétóng de qiāndìng

185 Sự vi phạm hợp đồng 合同的违反 hétóng de wéifǎn

186 Tên thương hiệu 商标名 shāngbiāo míng

187 Thâm hụt ngoại thương 外贸逆差 wàimào nìchā

188 Thặng dư mậu dịch 贸易顺差 màoyì shùnchā

189 Thặng dư ngoại thương 外贸顺差 wàimào shùnchā

190 Thanh toán đa phương 多边结算 duōbiān jiésuàn

191 Thanh toán quốc tế 国际结算 guójì jiésuàn

192 Thanh toán song phương 双边结算 shuāngbiān jiésuàn

193 Thanh toán tiền mặt 现金结算 xiànjīn jiésuàn

194 Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ

195 Thị trường ngoài nước 海外市场 hǎiwài shìchǎng

196 Thị trường nhập khẩu 进口市场 jìnkǒu shìchǎng

197 Thị trường quốc tế 国际市场 guójì shìchǎng

198 Thị trường thế giới 世界市场 shìjiè shìchǎng

199 Thị trường xuất khẩu 出口市场 chūkǒu shìchǎng

200 Thời gian giao hàng 交货时间 jiāo huò shíjiān

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK