VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 16
  • 613
  • 13,427,666
Lịch Khai Giảng tháng này

Bài tâp 1 - Trình độ B tiếng trung, quyển 3 hán ngữ

  24/08/2014

Để giúp các bạn ôn lại và kiểm tra lại kiến thức đã học, trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tại Cầu Giấy, biên soạn và gửi bài tập tiếng trung.

Dưới đây là các câu hỏi của bài 1 giáo trình hán ngữ quyển 3 - trình độ B tiếng trung các bạn nhé!

 

BÀI KIỂM TRA

Họ và tên: ……………………………………………… ; Lớp: …………………….

I.          Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

买东西

今天星期日,上午九点多,妈妈带我去商店买东西。我想买练习本和钢笔。妈妈要买一些水果。我们先去文具店,那里摆满了各种各样的文具。我很快地挑好一支钢笔和两本本子。从文具店出来我们就到水果店。妈妈买两斤苹果和一斤橘子,一共两块五毛。妈妈给三块,售货员找妈妈五毛。

买好了水果我们就回家。那时已经十点半了。

1.星期日上午,妈妈带“我”去哪儿?

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.“我”想买什么?

…………………………………………………………………………………………………………………………

3.“我”在哪儿买钢笔和本子?

…………………………………………………………………………………………………………………………

4.妈妈买什么水果?

…………………………………………………………………………………………………………………………

5.“我”和妈妈几点回家?

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. Khoanh trßn từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

6. 我是越南人, 他 _______  是越南人?
A .都                B .还          C .也               D .要

7. 我今天 _______ 摩托车去银行换钱。
A .去                B .走           C .坐                D .骑

8. 他不是法国人,不 _______  说法语。
A .会                B .可以       C .要                D .想

9.你住  __________  号楼?

A. 多少               B. 哪儿               C. 几                D. 什么

10.我是留学生,他  _________ 是留学生。

A. 都                   B. 也                   C. 要                D. 还

11.  你看的是  ________ 书?

A. 什么              B. 谁                  C. 怎么样            D. 哪

12. 你今天晚上去医院  _________ 在家?

A. 去              B. 还是                 C. 跟                    D. 回

III.   Khoanh trßn vị trí đúng cho từ trong ngoặc  (A,B,C hoặc D):

13.  他 A 明天 B 飞机 C 去上海D做什么?                                    (坐)

14.  明天你到图书馆 A 借 B  几本小说  C 我  D  看,行吗?         (给)

15.   一年级A  的B  老师C  和学生  D去  。                                 

IV.    Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

4.1.  Chọn các từ ngữ thích hợp cho sẵn sau điền vào chỗ trống:

休息 已经 那么 意思 考试

16. 安娜的病__________好,先别让她去上课。

17.我不明白这个词的__________,你给我解释一下儿吧。

18. 我们到他家的时候,他__________走了。

4.2. Chọn các từ ngữ thích hợp (không cho sẵn) điền vào chỗ trống:

我_____(19)_____法国来,我是坐飞机来____(20)____。我在北京语言学院学习汉语。在法国我没有学____(21)_____汉语,我不会_____(22)_____汉语,也不会写汉字。现在我会说_____(23)_____了。我很高兴,我应该感谢我们的老师。

(19).__________         (20).__________             (21).__________

(22).__________         (23).__________

V.       Hãy nối các cụm từ ở cột A, B, C cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

A

B

C

24.     他们

一起去

四十六个大学生

25.     同学们

不是

说得很好

26.     我老师

中国人

27.     我们班

说汉语

公园玩儿

VI.      Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

28.我  ,去,咖啡 ,晚上 ,请 ,喝 ,星期六, 朋友

…………………………………………………………………………………………………………………………

29. 公司,有,我们,一百多,职员,个

…………………………………………………………………………………………………………………………

30.  图书馆,在,他 ,书 ,看

…………………………………………………………………………………………………………………………

31.  你 ,喝, 茶 ,咖啡 ,还是 ,喝

…………………………………………………………………………………………………………………………

32.  买 ,我 ,一件 ,给 ,妈妈  ,毛衣

…………………………………………………………………………………………………………………………

VII . Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế

33. 你学汉语学得怎么样?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34. 你的生日是几月几号?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35. 你们学校里边有邮局吗?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

36. 你喜欢京剧吗?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII.   Sửa câu sai:

37.  我用汉语说话跟中国人。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

38.   下星期王老师要去旅行北京。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39.中午我常常吃饭在家。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40. 书店东边在我家。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK