VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 34
  • 2965
  • 13,739,126
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng kiểm toán 2

  03/03/2024


111 Tiền mặt 現金 现金 Xiànjīn            
1111   Tiền mặt Việt Nam 現金 VND 现金 VND xiànjīn VND            
112 Tiền gửi ngân hàng 銀行存款 银行存款 yínháng cúnkuǎn            
1121   Tiền gửi Việt Nam 越南存款 越南存款 yuènán cúnkuǎn            
11211     Tiền Việt Nam  越南盾  越南盾  yuènán dùn             
1122   Tiền gửi ngoại tệ 外幣存款 外币存款 wàibì cúnkuǎn            
11221     Tiền gửi ngoại tệ - USD USD -  USD -  USD -             
11224     Tiền gửi ngoại tệ - USD Vốn - USD 資本 -  USD 资本 -  USD zīběn -             
113 Tiền đang chuyển 在途現金 在途现金 zàitú xiànjīn            
1132   Ngoại tệ 外幣 外币 wàibì            
131 Phải thu khách hàng 應收款 应收款 yīng shōu kuǎn            
1311   Phải thu khách hàng -  VND 應收貨款-VND 应收货款-VND yīng shōu huò kuǎn-VND            
1312   Phải thu khách hàng -  USD 應收貨款-VND 应收货款-VND yīng shōu huò kuǎn-VND            
1313   Phải thu khách hàng -  TWD 應收貨款-TWD 应收货款-TWD yīng shōu huò kuǎn-TWD            
133 Thuế GTGT được khấu trừ 增值稅未扣除完 增值税未扣除完 zēngzhí shuì wèi kòuchú wán            
1331   Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ 貨物服務的增值稅未扣除完 货物服务的增值税未扣除完 huòwù fúwù de zēngzhí shuì wèi kòuchú wán            
138 Phải thu khác 其他應收款 其他应收款 qítā yīng shōu kuǎn            
1388   Phải thu khác 其他應收款 其他应收款 qítā yīng shōu kuǎn            
152 Nguyên, nhiên vật liệu 原材料、燃料材料 原材料、燃料材料 yuáncáiliào, ránliào cáiliào            
1521   Nguyên vật liệu chính 主要原材料 主要原材料 zhǔyào yuáncáiliào            
1522   Nguyên vật liệu phụ 次要原材料 次要原材料 cì yào yuáncáiliào            
153 Công cụ, dụng cụ 工具、用具 工具、用具 gōngjù, yòngjù            
1531   Công cụ, dụng cụ 工具、用具 工具、用具 gōngjù, yòngjù            
154 Chi phí SXKD dở dang 在製費用 在制费用 zài zhì fèiyòng            
1541   Chi phi dở dang 在製費用 在制费用 zài zhì fèiyòng            
155 Thành phẩm 成品 成品 chéngpǐn            
1551   Thành phẩm nhập kho 成品入庫 成品入库 chéngpǐn rù kù            
156 Hàng hóa 商品 商品 shāngpǐn            
1561   Giá mua hàng hóa 商品價格 商品价格 shāngpǐn jiàgé            
211 Tài sản cố định hữu hình 有形固定資產 有形固定资产 yǒuxíng gùdìng zīchǎn            
2111   Nhà cửa, vật kiến trúc 房屋建築 房屋建筑 fángwū jiànzhú            
2112   Máy móc, thiết bị 機器設備 机器设备 jīqì shèbèi            
2113   Phương tiện vận tải, truyền dẫn 運輸設備 运输设备 yùnshū shèbèi            
2118   Tài sản cố định khác 其他固定資產 其他固定资产 qítā gùdìng zīchǎn            
214 Hao mòn tài sản cố định 固定資產損耗 固定资产损耗 gùdìng zīchǎn sǔnhào            
2141   Hao mòn tài sản cố định hữu hình 有形固定資產損耗 有形固定资产损耗 yǒuxíng gùdìng zīchǎn sǔnhào            
242 Chi phí trả trước 預付費用 预付费用 yùfù fèiyòng            
2421   Chi phí trả trước ngắn hạn 短期預付費用 短期预付费用 duǎnqí yùfù fèiyòng            
2422   Chi phí trả trước dài hạn 長期預付費用 长期预付费用 chángqí yùfù fèiyòng            
331 Phải trả cho người bán 應付供應商 应付供应商 yìngfù gōngyìng shāng            
3311   Phải trả cho người bán VND 應付賬款-VND 应付账款-VND yìngfù zhàng kuǎn-VND            
3312   Phải trả cho người bán USD 應付賬款-USD 应付账款-USD yìngfù zhàng kuǎn-USD            
333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 應向政府繳納之稅金 应向政府缴纳之税金 yīng xiàng zhèngfǔ jiǎonà zhī shuìjīn            
3331   Thuế GTGT phải nộp 增值稅應繳納 增值税应缴纳 zēngzhí shuì yīng jiǎonà            
33311     Thuế GTGT đầu ra 銷項增值稅 销项增值税 xiāo xiàng zēngzhí shuì            
3334   Thuế thu nhập doanh nghiệp 企業所得稅 企业所得税 qǐyè suǒdéshuì            
3335   Thuế thu nhập cá nhân 個人所得稅 个人所得税 gèrén suǒdéshuì            
3339   Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 費用、收費和其他應付款項 费用、收费和其他应付款项 fèiyòng, shōufèi hé qítā yìngfù kuǎnxiàng            
334 Phải trả người lao động 應付勞動者 应付劳动者 yìngfù láodòng zhě            
3341   Phải trả nhân viên 應付員工 应付员工 yìngfù yuángōng            
335 Chi phí phải trả 應付費用 应付费用 yìngfù fèiyòng            
338 Phải trả và phải nộp khác 应付款及其他应付款 应付款及其他应付款 yìngfù kuǎn jí qítā yìngfù kuǎn            
3382   Kinh phí công đoàn 工會經費 工会经费 gōnghuì jīngfèi            
3383   Bảo hiểm xã hội 社會保險 社会保险 shèhuì bǎoxiǎn            
3384   Bảo hiểm y tế 醫療保險 医疗保险 yīliáo bǎoxiǎn            
3386   Bảo hiểm thất nghiệp 失業保險 失业保险 shīyè bǎoxiǎn            
3388   Phải trả, phải nộp khác 其他應付,應繳費用 其他应付,应缴费用 qítā yìngfù, yīng jiǎo fèiyòng            
341 Vay dài hạn 長期貸款 长期贷款 chángqí dàikuǎn            
3411   Các khoản đi vay 貸款 贷款 dàikuǎn            
34111     Các khoản đi vay ngắn hạn 短期貸款 短期贷款 duǎnqí dàikuǎn            
411 Nguồn vốn kinh doanh 商業資本 商业资本 shāngyè zīběn            
4111   Vốn góp của chủ sở hữu 業主之投資資金 业主之投资资金 yèzhǔ zhī tóuzī zījīn            
41111     Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 有表決權的普通股 有表决权的普通股 yǒu biǎojuéquán de pǔtōng gǔ            
421 Lợi nhuận chưa phân phối 未分配利潤 未分配利润 wèi fēnpèi lìrùn            
4211   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 去年稅後未分配利潤 去年税后未分配利润 qùnián shuì hòu wèi fēnpèi lìrùn            
4212   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 本年稅後未分配利潤 本年税后未分配利润 běn nián shuì hòu wèi fēnpèi lìrùn            
511 Doanh thu bán hàng 銷貨收入 销货收入 xiāo huò shōurù            
5111   Doanh thu bán hàng hóa 商品銷售收入 商品销售收入 shāngpǐn xiāoshòu shōurù            
5112   Doanh thu bán các thành phẩm 成品銷售收入 成品销售收入 chéngpǐn xiāoshòu shōurù            
5118   Doanh thu khác 其他收入 其他收入 qítā shōurù            
515 Doanh thu hoạt động tài chính 非營業收入 非营业收入 fēi yíngyè shōurù            
5154   Thu lãi tiền gửi 存款利息 存款利息 cúnkuǎn lìxí            
5157   Thu nhập về chênh lệch tỷ giá 匯率差異收入 汇率差异收入 huìlǜ chāyì shōurù            
621 Chi phí NVL trực tiếp 直接原材料費用 直接原材料费用 zhíjiē yuáncáiliào fèiyòng            
622 Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 直接生产人工費用 直接生产人工费用 zhíjiē shēngchǎn réngōng fèiyòng            
6221   Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 直接生产人工費用 直接生产人工费用 zhíjiē shēngchǎn réngōng fèiyòng            
627 Chi phí sản xuất chung 製造費用 制造费用 zhìzào fèiyòng            
6271   Chi phí nhân viên phân xưởng 現場員工費 现场员工费 xiànchǎng yuángōng fèi            
6273   Chi phí dụng cụ sản xuất 生產用具費 生产用具费 shēngchǎn yòngjù fèi            
6274   Chi phí khấu hao TSCĐ 固定資產折舊費 固定资产折旧费 gùdìng zīchǎn zhéjiù fèi            
6275   Chi phí gia công ngoài 委外加工費 委外加工费 wěi wài jiāgōng fèi            
6277   Chi phí dịch vụ mua ngoài 委外服務費 委外服务费 wěi wài fúwù fèi            
632 Giá vốn hàng bán 銷貨成本 销货成本 xiāo huò chéngběn            
6321   Giá vốn hàng bán của hàng hoá 商品成本 商品成本 shāngpǐn chéngběn            
6322   Giá vốn hàng bán của thành phẩm 成品成本 成品成本 chéngpǐn chéngběn            
635 Chi phí hoạt động tài chính 非營業費用 非营业费用 fēi yíngyè fèiyòng            
6357   Chi phí do chênh lệch tỷ giá 從匯率差異的費用 从汇率差异的费用 cóng huìlǜ chāyì de fèiyòng            
641 Chi phí bán hàng 銷貨費用 销货费用 xiāo huò fèiyòng            
6411   Chi phí nhân viên 人員費用 人员费用 rényuán fèiyòng            
6417   Chi phí dịch vụ mua ngoài 委外服務費 委外服务费 wěi wài fúwù fèi            
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp 企業管理費用 企业管理费用 qǐyè guǎnlǐ fèiyòng            
6421   Chi phí nhân viên quản lý 管理人員費用 管理人员费用 guǎnlǐ rényuán fèiyòng            
6423   Chi phí đồ dùng văn phòng 文具費用 文具费用 wénjù fèiyòng            
6424   Chi phí khấu hao TSCĐ 固定資產折舊費用 固定资产折旧费用 gùdìng zīchǎn zhéjiù fèiyòng            
6425   Thuế, phí và lệ phí 稅金、規費 税金、规费 shuìjīn, guī fèi            
6427   Chi phí dịch vụ mua ngoài 委外服務費 委外服务费 wěi wài fúwù fèi            
6428   Chi phí bằng tiền khác 其他費用 其他费用 qítā fèiyòng            
642802     Chi phí không hợp lý 不合理費用 不合理费用 bù hélǐ fèi yòng            
711 Thu nhập khác 其他收入 其他收入 qítā shōurù            
911 Xác định kết quả kinh doanh 確定營業成果 确定营业成果 quèdìng yíngyè chéngguǒ            
9111   Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 營業活動的結果 营业活动的结果 yíngyè huódòng de jiéguǒ            
9112   Kết quả hoạt động tài chính 非營業活動的結果 非营业活动的结果 fēi yíngyè huódòng de jiéguǒ            
  Tổng cộng 合計 合计 héjì 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK